Inleiding

Koersen op herstel en bloei

Koersen op herstel en bloei

Integrale Kadernota
De Kadernota 2022 verschijnt evenals de kadernota van vorig jaar in een bijzondere en onzekere tijd. Een tijd waarin nationale en lokale overheden wereldwijd nog steeds het hoofd proberen te bieden aan het coronavirus, met maatregelen die een grote impact hebben op de economie en het dagelijks leven van alle inwoners. Dordrecht heeft begin dit jaar een crisis- en herstelfonds ingesteld. Hierdoor zijn we wendbaar en staan we gesteld om proactief te acteren op wat nodig is voor toekomstbestendig herstel en mee te schakelen als de Rijksoverheid met een herstelplan komt.

Om onze inwoners, bedrijven en instellingen een aantrekkelijke stad te kunnen blijven bieden, investeren we in de aantrekkelijkheid van ons woon-, leef- en werkgebied zowel regionaal als lokaal (Groeiagenda 2030, regionale visie Sociaal domein, Agenda Dordrecht 2030). We voelen de noodzaak om te blijven doorontwikkelen en kiezen voor proactief handelen en scherpe keuzes maken in plaats van bezuinigen.

We onderkennen dat ook in Dordrecht, net als bij bijna alle gemeenten in Nederland, sprake is van structurele financiële knelpunten. We moeten dus scherper aan de wind varen. Hoewel Dordrecht een zeer goed gevulde reservepositie heeft - en we daarmee een volgende bestuursperiode in kunnen gaan met voldoende perspectief via incidentele ruimte –, is vooralsnog het meerjarenperspectief voor Dordrecht (licht) negatief. Opnieuw zijn de komende mei- en septembercirculaires van het Rijk mogelijke belangrijke dekkingsbronnen voor het perspectief in met name 2022. Mocht het Rijk de gemeente(n) hierin onvoldoende tegemoet komen, resteren er (opnieuw) enkele andere maatregelen die we lokaal kunnen nemen richting de Begroting 2022. Die maatregelen zijn als PM-posten opgenomen in deze Kadernota 2022. Daarbij willen we de lasten (zeker in deze tijd) niet verzwaren, maar door steeds meer te snijden in het 'vet en vlees' van de exploitatie wordt de manoeuvreerruimte naar de toekomst steeds kleiner. Het meerjarenperspectief behoudt wel incidentele ruimte voor de nieuwe raadsperiode voor incidentele beleidswensen.

De Kadernota 2022 bevat integraal alle (financiële) ontwikkelingen tussen de Begroting 2021 en dit moment. Via de verschillende onderdelen komt de Kadernota 2022 tot een perspectief waar we richting de Begroting 2022 verder mee aan de slag kunnen.

Zoals ieder jaar levert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Meicirculaire 2021 op na het moment van verschijnen van de Kadernota 2022. Ook dit jaar zult u een raadsinformatiebrief ontvangen waarin het financieel perspectief van de Kadernota 2022 aangevuld wordt met het effect van de Meicirculaire 2021. Hierdoor heeft u tijdens de behandeling van de kadernota het meest actuele beeld tot uw beschikking.

Agenda 2030 en bestemming Enecomiddelen
De middelen uit de verkoop Eneco-aandelen zijn door u en door ons gekoppeld aan doelstellingen en prioriteiten van de Agenda Dordrecht 2030 en de daarmee samenhangende groei-ambitie. De voorstellen tot reserveringen door de raad zijn in april ingediend. In totaal wil de gemeente ruim € 295 miljoen investeren in zeven programma’s die de stad zullen versterken. Hiervoor worden zeven reserves gevormd. Ruim 2/3 gaat naar de programma’s Spoorzone, Dordwijkzone en Ruimte voor banen. Hierdoor groeit de stad. En dat is goed, want meer inwoners betekent ook meer geld vanuit de algemene uitkering. Met de programma’s Glansrijke toekomst voor jongeren, Het Dordts Leerprogramma, Duurzame stad en Binnenstad willen we op termijn kosten verlagen. Daarnaast is er binnen de Reserve dividend compensatie nog € 17 miljoen beschikbaar voor toekomstige plannen of voor tegenvallers bij het realiseren van deze programma's. De besluitvorming over de Agenda Dordrecht 2030 vindt plaats los van het kadernotaproces.

Coronacrisis en keuzes van een nieuw kabinet
Er is nog flinke onzekerheid over de duur en omvang van diverse coronamaatregelen en de compensatie die gemeenten zullen krijgen, vooral voor de jaren 2022 en verder. De langere termijn effecten voor onze Dordtse instellingen, ondernemers en inwoners zijn dan ook nog onzeker. Om wendbaar te zijn heeft Dordrecht begin dit jaar een crisis- en herstelfonds ingesteld.

Het nieuw aan te treden kabinet moet een flink aantal besluiten nemen die van grote invloed zijn op het meerjarig financieel perspectief van gemeenten. Dit heeft niet alleen betrekking op de lange termijn gevolgen van de coronacrisis, maar ook op meer acute dossiers als Jeugdzorg, de WMO, de opschalingskorting, en de grote ambities op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Afhankelijk van de snelheid van het vormen van een nieuw kabinet en de inhoud van het regeerakkoord, zullen nationale keuzes hierop financieel vertaald kunnen worden in de Begroting 2022 van de gemeente Dordrecht.

Zowel de autonome financiële effecten van de coronacrisis in 2021, als de effecten van maatregelen waar de gemeente eigen keuzes in kan maken, worden via de Bestuursrapportage 2021 zo veel mogelijk inzichtelijk gemaakt. De Bestuursrapportage 2021 verschijnt zoals gebruikelijk rond de zomer.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42