Mutaties

Indexeringen

Het onderdeel indexeringen valt uiteen in twee delen:

SAMENVATTING INDEXATIES

UITGAVEN

De personele budgetten met 2,0% te verhogen.

Het budget voor de prijsgevoelige met 1,3% budgetten te verhogen.

De subsidiebudgetten met 1,83% te verhogen en hierop aanvullend de subsidiebudgetten Sociaal Werk met € 250.000 te verhogen.

De budgetten voor verbonden partijen met 1,83% te verhogen.

INKOMSTEN

Ongebonden heffingen:

De totale OZB-opbrengst 1,3% (indexatie) hoger te begroten dan in 2021.

De totale OZB-opbrengst € 625.000 hoger te begroten ter compensatie van wegvallende opbrengsten precariobelasting kabels en leidingen. (2,6%) dan in 2021 (reeds opgenomen in de meerjarenbegroting). De totale stijging komt daarmee uit op 3,9%.

Het tarief voor de logiesheffing niet te indexeren.

Het tarief voor de hondenbelasting vast te stellen conform de beleidswens Hondenbelasting en het daadwerkelijk verwachte aantal honden.

De precariobelasting met 1,3% te verhogen.

Gebonden heffingen:

De afvalstoffenheffing met 1,3% te verhogen en 5% differentiatie toe te passen tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoons huishoudens.

De rioolheffing met 1,3% te verhogen.

De parkeertarieven met het specifieke CPI-percentage te verhogen.

De bouwleges, lijkbezorgingsrechten, reinigingsrecht en overige ongebonden heffingen met 1,3% te verhogen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42