Mutaties

Knelpunten

Binnen de huidige begroting zijn de knelpunten geïnventariseerd. Deze knelpunten worden als volgt in het meerjarenperspectief opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Knelpunten

2022

2023

2024

2025

1.

Personele capaciteit Veiligheid

-170

-170

-170

-170

2.

Boomonderhoud

-650

p.m.

p.m.

p.m.

3.

Ontwikkelingen ICT

-250

0

0

0

4.

Subsidie-informatiesysteem

-428

0

0

0

Totaal

-1.498

-170

-170

-170

1. Personele capaciteit Veiligheid
De huidige formatie is ontoereikend om de taken, die voortvloeien uit verschillende nieuwe en ophanden zijnde wetgeving enerzijds en de toenemende taken op het gebied van de bestuurlijke aanpak en juridische afwikkeling anderzijds, naar behoren uit te kunnen voeren. Er is aanvullend budget nodig voor de aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit, juridische ondersteuning en om de inzet op re-integratie van ex-gedetineerden met verminderde rijksfinanciering te kunnen continueren. Voor laatstgenoemd onderwerp vindt nog een evaluatie plaats, waarbij de eerste resultaten positief zijn. Met een structureel bedrag van € 170.000 wordt voorgaande ondervangen.

2. Boomonderhoud
Bomen zijn, vooral in de stad, van groot belang. De ambities van de stad op het gebied van groenblauw en biodiversiteit kunnen niet worden gehaald zónder bomen. Bomen verdienen het om goed onderhouden te worden, zodat ze optimaal kunnen bijdragen aan het leefklimaat en de ambities van de stad. Er zijn een drietal ontwikkelingen die maken dat het onderhoud van bomen moet worden herzien: door de bezuiniging uit 2014 zijn er snoeiachterstanden ontstaan, de bomenstand verouderd en de Wet Natuurbescherming leidt tot extra kosten. Voor 2022 is daarom een bedrag van € 650.000 opgenomen. Een nog uit te voeren evaluatie moet duidelijk maken welke budgettaire ruimte na 2022 vereist is.

3. Ontwikkelingen ICT
Het project ICT Verandert! leidt tot een complete transformatie van de regionale ICT naar SAAS. Deze transformatie stelt ons in staat om flexibel en wendbaar in te kunnen spelen op veranderende maatschappelijke opgaven en geeft een structureel financieel voordeel van € 689.000 voor Dordrecht vanaf 2023. Dit voordeel gaat echter gepaard met een andere manier van werken waarbij versterking van gemeentelijke regie en een verdere professionalisering van het opdrachtgeverschap randvoorwaardelijk zijn. Dit vraagt om versterking van de organisatie voor de zogenaamde DIMb-capaciteit (informatiebeveiliging, data-, en informatiemanagement). Daarnaast leidt de coronacrisis tot een versnelling van het flexibel- /thuiswerken. Dit leidt tot extra kosten voor mobiele devices/apparatuur. Tenslotte nemen door wettelijke vereisten de kosten voor (verplichte) software toe. Structureel dekken we deze drie kostenposten af met het voordeel dat ontstaat vanuit ICT Verandert!. In 2022 is er nog geen voordeel vanuit ICT Verandert!. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 250.000 opgenomen. Met behulp van dit bedrag kan de organisatie stapsgewijs worden versterkt.

4. Subsidie-informatiesysteem
Subsidieverstrekking is één van de belangrijkste instrumenten om de gemeentelijke doelstellingen te kunnen realiseren. De afgelopen jaren zijn subsidies steeds meer onder de aandacht gekomen onder andere door Rekenkameronderzoeken en bezuinigingen. Hierdoor is het nóg belangrijker geworden om het subsidieproces op een consistente, rechtmatige en controleerbare manier uit te voeren. In Dordrecht worden jaarlijks circa 600 subsidiezaken voor uitgaande subsidies afgehandeld voor organisaties en burgers (dit zijn verleningen en vaststellingen). Met vier verschillende verordeningen, ongeveer 14 subsidieregelingen en een budget van ongeveer € 40 miljoen is ondersteuning door een goed systeem daarom essentieel. Het bestaande Klant-, Zaak- en Archiefsysteem (KZA) biedt hiertoe slechts beperkte mogelijkheden. Met een bedrag van € 428.000 kan een klantvriendelijk subsidie-informatiesysteem worden ingericht dat aan alle eisen voldoet. De structurele beheerlast bedraagt € 80.000 per jaar. Dit wordt opgevangen door optimalisatie van de bestaande budgetten.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42