Perspectief

Weerstandsvermogen

Weerstandsratio Jaarrekening 2020 (per 31 december 2020)
In de Jaarstukken 2020 is de laatste stand van de algemene reserves, het risicoprofiel en de weerstandsratio opgenomen.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2020

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

37

18

Algemene reserve Grondbedrijf

18,9

Post onvoorzien

0

55,9

18

3,1

De weerstandsratio komt bij de Jaarstukken 2020 uit op een stand van 3,1. De ratio is daarmee sterk verbeterd ten opzichte van de laatst gepresenteerde stand (Begroting 2021). Dit is enerzijds het gevolg van het resultaat uit de Jaarrekening 2020 en anderzijds is ook de stand van de reserve grondbedrijf aanzienlijk hoger door positieve ontwikkelingen bij het Grondbedrijf.

Nieuwe inschatting vermogenspositie (per 31 december 2021)
Binnen de algemene reserves zijn er diverse ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de stand muteert. Vanuit het jaarrekeningresultaat 2020 wordt voorgesteld € 1,3 miljoen te storten in de Reserve Regionale samenwerking ruimtelijk economisch domein. In 2021 zijn voor een bedrag van € 4,3 miljoen onttrekkingen geraamd uit de algemene reserve (Reserve Crisis- en Herstelfonds, WK Shorttrack). Besluitvorming in de Drechtraad over ICT Verandert! vraagt een eenmalig bedrag van € 3,4 miljoen (verdeeld over 2021/2022). Hier staat tegenover dat de reserve Grondbedrijf aanzienlijk toeneemt als gevolg van winstnemingen in 2021.

Door deze ontwikkelingen samen neemt de ratio verder toe, zie onderstaande tabel:

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 31-12-2021

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

28

18

Algemene reserve Grondbedrijf

34,4

Post onvoorzien

0

62,4

18

3,5

Inzet vermogen Kadernota 2022
Een gedeelte van de aanwezige ruimte in het weerstandsvermogen wordt in deze Kadernota 2022 ingezet voor een drietal onderwerpen: Westelijke Dordtse Oever, dividend Stedin en beleidswensen.

Westelijke Dordtse Oever
Eén van de doelstellingen van het programma Westelijke Dordtse Oever (WDO) is het leveren van een forse bijdrage aan de werkgelegenheid van de stad. De economische opgave in het WDO-gebied valt grofweg uiteen in twee delen. Ten eerste en vooral de uitgifte van Distripark, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijven in de logistieke markt. En ten tweede de aanpak op het beter benutten van bestaande "verouderde" bedrijventerreinen, Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West. Beide opgaven zijn onderling inhoudelijk met elkaar verbonden. Ook financieel zijn de opgaven verbonden. Vanuit de grondopbrengsten Distripark wordt tot en met 2028 jaarlijks € 2 miljoen afgedragen aan de reserve WDO voor de uitvoering van de herstructureringsopgave van Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West. We zien dat de uitgifte van grond op het nieuwe Distripark aanzienlijk sneller (zes jaar) verloopt dan geprognosticeerd. De eerste fase (in oppervlakte bijna de helft van terrein, 30 hectare) is al zo goed als uitverkocht. In lijn hiermee halen we ook de afdracht aan de reserve WDO naar voren, door een bedrag van € 10,0 miljoen ineens in de reserve WDO te storten. Dat betekent dat de komende jaren nog slechts € 4 miljoen (in plaats van € 14 miljoen) aan de reserve WDO toegevoegd hoeft te worden. Deze aanpak past binnen de doelstellingen en financiering van de businesscase 'Ruimte voor banen' die deel uitmaakt van de Agenda Stad 2030.

Dividend Stedin
Bij de autonome ontwikkelingen is onder punt 1 de lagere dividendopbrengst vanuit Stedin opgenomen. Hiermee is een bedrag van € 3,9 miljoen gemoeid.

Beleidswensen
Onder beleidswensen zijn diverse onderwerpen opgenomen waarvoor budget beschikbaar wordt gesteld vanuit het weerstandsvermogen. In totaal is hier € 2,5 miljoen mee gemoeid.

Al deze mutaties samen leiden tot een ratio van het weerstandsvermogen van 2,6 per 1 januari 2022.

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2022 (Kadernota 2022)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Dordrecht

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

22

18

Algemene reserve Grondbedrijf

24,4

Post onvoorzien

0,4

46,4

18

2,6

Bovenstaande tabel laat zien dat het weerstandsvermogen € 28,4 miljoen hoger is dan de benodigde ruimte om alle aanwezige risico's af te dekken. Dit vermogen is nog niet bestemd en het nieuwe college kan deze surplusruimte aanwenden voor niet voorziene risico's en bij de Begroting 2023 in beginsel inzetten voor nieuwe beleidswensen voor de collegeperiode 2023-2026.

Hierbij geldt dat naast de genomen besluiten over de algemene reserve er ook nog enkele ontwikkelingen zijn die mogelijk impact op de algemene reserve hebben. In de uitvoering van het project Engelenburgerbrug doen zich financiële tegenvallers voor. De transitie van de GRD brengt kosten met zich mee. Er zijn ontwikkelingen die kunnen leiden tot de vraag om te investeren in Innovation Quarter. Binnen grondexploitaties (bijvoorbeeld grex Oranjepark en Leerpark 2F) zullen ontwikkelingen (toename risico's, verliezen) zich voordoen die nadelig zijn. En op dit moment is voor 2022 een tekort begroot. Deze ontwikkelingen hebben nog een nadelig effect op de surplusruimte.

Daarnaast zij opgemerkt dat gemeenten steeds scherper en creatiever de zeilen bij moeten zetten om een structureel sluitende begroting op te leveren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het incidenteel financieren van beleidswensen uit de algemene reserve voor zaken die we mogelijk graag structureel zouden willen borgen. De rek is eruit, terwijl het goed mogelijk is dat een volgende raad graag bepaalde huidige beleidswensen die enkel voor deze periode zijn opgenomen continueert in een volgend periode. Zoals specifiek budget voor het integraal veiligheidsplan, bomenonderhoud, tarieven op de hondenbelasting en de Dordtpas.

Ook is denkbaar dat de nieuwe raad zich geconfronteerd ziet met zaken die nu nog (nipt) opgevangen kunnen worden binnen de begroting, maar waarbij het lastig is om de huidige kwaliteit dienstverlening te blijven leveren zonder begrotingsaanpassing. Dergelijke zaken zouden in de komende jaren kunnen leiden tot het een beleidswens of knelpunt. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vastgoed organisatie, Inspectie huisvesting Dordrecht, funderingsaanpak of Nationaal Park NL Delta.

Risicoprofiel
Bij de Begroting 2022 volgt een algehele update van het risicoprofiel van de stad, deze vindt bij de kadernota niet plaats. De update bij de begroting is inclusief het inzicht in de verwachte effecten van de coronacrisis. Bij de Bestuursrapportage 2021 vindt een actualisatie van deze effecten plaats.

De berekeningen van de ratio kennen steeds een belangrijke nuancering: de rapportage omtrent het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Zo spelen er diverse ontwikkelingen die binnen een tijdsbestek van enkele jaren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de vermogenspositie en hiermee de ratio van het weerstandsvermogen. Te denken valt hierbij aan te nemen besluiten en verwachtingen omtrent:

  • de blijvende financiële druk op de exploitatie vanuit de grote decentralisaties, met name Jeugd en WMO, en hiermee gepaard gaande financiële afwegingen.
  • het definitieve jaarrekeningresultaat 2020.
  • de winstpotentie op diverse grondexploitaties vanuit het Grondbedrijf.
  • het structureel sluitend krijgen en houden van de meerjarenbegroting 2022-2025 rekening houdend met de gevolgen van corona.
Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42