Onzekerheden

Fysiek

Omgevingswet
Voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt aangekoerst op 1 januari 2022. Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoet op diverse onderdelen nog niet waardoor de oefentijd steeds korter wordt. In de laatste kamerbrief van de minister wordt aangegeven dat het instellen van tijdelijk aanvullende maatregelen op onderdelen wordt bekeken. Deze zouden bij de inwerkingtreding een tijdelijke alternatieve route bieden voor de bevoegde gezagen die nog niet in staat zijn van het DSO gebruik te maken. Bij ons lijkt dit laatste niet aan de orde, maar niet uit te sluiten valt dat bijvoorbeeld het te laat leveren vanuit het Rijk ook bij ons tot een situatie leidt dat er dubbel of extra werk moet plaatsvinden. Dat zou dan betekenen dat er extra capaciteit nodig is om aan wettelijke minimale eisen of termijnen te voldoen.

Parkeerexploitatie onder druk
Het begrote saldo van baten en lasten van de parkeerexploitatie komt onder druk te staan als gevolg van:

  • de voorgenomen verkoop van parkeergarage Gezondheidspark.
  • de voorgenomen sloop van parkeergarage Veemarkt.
  • de voorgenomen modernisering en uitbreiding van parkeergarage Spuihaven.
  • de voorgenomen exploitatie van parkeergarage Huis van Stad en Regio.

Voor de investering in parkeergarage Spuihaven is door de raad in 2020 15,8 miljoen beschikbaar gesteld. Daardoor worden de toekomstige exploitatielasten van deze garage verlaagd. Ondanks deze bijdrage is het onzeker of de parkeerexploitatie en het saldo van de EPV toereikend zijn wanneer de parkeerexploitatie de financiële effecten van bovenstaande ontwikkelingen volledig zelf dient te dragen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42