Onzekerheden

Bestuur en Middelen

Corona/COVID-19
Er is nog altijd veel onzekerheid over de duur en omvang van de huidige coronamaatregelen en over de kortere en langere termijn effecten hiervan voor instellingen, ondernemers en inwoners van Dordrecht. De financiële gevolgen van de nationale coronacrisis worden allereerst gedragen door het Rijk. Het is echter mogelijk dat de gemeente ondernemers of instellingen, als de maatregelen van het Rijk op onderdelen onvoldoende blijken, extra wil ondersteunen. Hiervoor is een gemeentelijk crisis- en herstelfonds opgericht.

Gemeentefonds
Ten aanzien van het gemeentefonds spelen er twee grote onzekerheden. Allereerst de uitkomst van het gesprek tussen gemeenten/VNG en het Rijk over de vraag of er nu afdoende budget beschikbaar wordt gesteld voor alle door gemeenten uit te voeren taken. Bijvoorbeeld ten aanzien van jeugd is er nu consensus over het feit dat dit niet zo is. Zolang er geen nieuw kabinet is gevormd, is het onzeker welke aanvullende bedragen via het gemeentefonds beschikbaar komen.

Naast dit gesprek speelt de herijking van het gemeentefonds, hierover is een raadsinformatiebrief verstuurd. Uit de gepresenteerde cijfers bleek een nadeel van structureel € 1,5 miljoen voor Dordrecht. Ondertussen is bekend geworden dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opnieuw gaat kijken naar een aantal onderdelen van het verdeelvoorstel, met name binnen het sociaal domein. Vervolgens wordt het (aangepaste) voorstel weer in procedure gebracht en wacht (wederom) consultatie bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en gemeenten/VNG.

Ontwikkelingen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
Bij de Veiligheidsregio ZHZ is sprake van toegenomen kosten voor onder andere ICT en extra inhuur. Het algemene beeld is dat er steeds minder ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. Dit zorgt ervoor dat de afgesproken budgettaire nullijn onder druk staat. Om aan deze nullijn vast te houden heeft VRZHZ in de Begroting 2022 een nog nader te onderbouwen taakstelling van € 1 miljoen (op regioniveau) opgenomen. Deze taakstelling komt bovenop de taakstelling die al in de begroting was opgenomen als gevolg van de uittreding van Leerdam, Zederik. Voor de invulling van de extra taakstelling vindt in 2021 een bestuurlijk gesprek plaats over het geheel van financiële ontwikkelingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42