Mutaties

Beleidswensen

Gezien de financiële positie vergroot elke beleidswens die ten laste van de exploitatie wordt ingebracht de druk op de financiële opgave. Tegelijkertijd zijn er in diverse dossiers bestuurlijke wensen om resultaten te boeken, waarbij een bijbehorend budget onontbeerlijk is. De omvang van het weerstandsvermogen verbetert naar verwachting dusdanig (zie Weerstandsvermogen), dat er ruimte is om enkele incidentele beleidswensen te honoreren én om ruimte beschikbaar te houden voor een nieuwe raadsperiode.

In aanloop naar de Kadernota 2022 is gesproken over hoe financiële raadsvoorstellen verder kunnen worden verbeterd. Een van de voorstellen is om bij de kadernota aan te geven of een voorstel direct wordt omgezet in een budget/krediet, of dat er eerst een nader voorstel moet volgen en er daarmee nog slechts sprake is van een reservering/stelpost. Per beleidswens is aangegeven of het een budget betreft of een reservering.

In deze Kadernota is ruimte gemaakt voor de volgende beleidswensen:

  1. Aandachtsgebied Kromhout en omgeving (€ 1,5 miljoen budget).
  2. Pilot innovatief personen vervoer (€ 0,1 miljoen budget).
  3. Merwedeheuvel (€ 0,2 miljoen budget).
  4. Uitvoeringsbudget 450 jaar Eerste Vrije Statenvergadering (€ 0,4 miljoen budget).
  5. Hans Petri Fontein (€ 0,3 miljoen budget).
  6. Restauratiefonds (€ 0,1 miljoen budget).
  7. WK ijshockey (€ 0,1 miljoen budget).

1. Aandachtsgebied Kromhout en omgeving (budget)
Voor het geprioriteerde aandachtsgebied Kromhout en omgeving is inmiddels een integraal Plan van Aanpak geaccordeerd waarbij (extra) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid langs de lijnen fysiek (aantrekkelijkheid, schoon en heel), sociaal (bevorderen sociale cohesie) en veiligheid. De kosten zijn in 2021 gedekt. De aanpak van overlast is helaas een kwestie van lange adem. Met een taakstellend bedrag van € 1,5 miljoen kan hier de komende jaren uitvoering aan worden gegeven. Het bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.

2. Pilot innovatief personen vervoer (budget)
Uit de rijksmiddelen voor de Regiodeal is € 500.000 gekoppeld aan een pilot voor een watertaxi-achtig netwerk in de regio in samenwerking met de nieuwe waterbusexploitant. De provincie Zuid-Holland is gevraagd en bereid gevonden € 250.000 in te brengen. Dat betekent dat er voor de Drechtsteden een beoogde bijdrage van € 250.000 resteert om deze pilot innovatief personenvervoer over water mogelijk te maken. In oktober 2020 heeft de gemeente Dordrecht een toezegging in de regionale Bestuurlijke Werkgroep Bereikbaarheid gedaan voor een bedrag van € 103.000, gebaseerd op het inwoneraantal. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve Co-financiering Regiodeal.

3. Merwedeheuvel
De ingebruikname van het recreatieterrein Merwedeheuvel is voorzien op 1 januari 2023. In 2016 heeft het college na inspraak en instemming van de raad een inrichtingsplan vastgesteld (zie RIS-dossier 1650394). De gemeente krijgt een sobere inrichting van het terrein, maar het college heeft toegezegd zich in te zetten voor een aanvullend pakket aan voorzieningen. De belangrijkste zijn 150 bomen en een mountainbikeparkoers. Voor de financiering van deze plannen worden externe partners gezocht, maar ze kunnen niet worden gerealiseerd zonder bijdrage van de gemeente. Het opgenomen bedrag van € 175.000 is 50% de totale geraamde kosten. Het bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.

4. 450 jaar Eerste Vrije Statenvergadering
Bij de Begroting 2021 is voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering. In 2021 worden vier evenementen voorbereid en op haalbaarheid onderzocht: de 'Nieuwe Statenvergadering', 'Kinder Statenvergadering', de 'Hoflezingen' en het 'Hoffestival'. De verwachte uitkomst hiervan is dat de voorziene Statenvergadering als Nieuwe Stedenvergadering op 1 juli 2022 kan plaatsvinden. Deze vergadering kan worden ingezet als één van de belangrijkste, landelijke evenementen in de herdenking Geboorte van Nederland, een landelijk samenwerkingsverband over 1572 waarmee ook voor het onderwijs een educatief programma wordt ontwikkeld. De Kinder Statenvergadering wordt verder uitgewerkt tot jongerentop, gericht op MBO-studenten. De Hoflezingen en het Hoffestival zijn in overleg met het Dordts Cultuurteam omgezet in een meerdaags kunst- en cultuurprogramma waarin het Hof als locatie centraal staat. In de kadernota is voor 2022 een incidenteel uitvoeringsbudget van € 400.000 opgenomen om hier invulling aan te geven. Het bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.

5. Hans Petri Fontein
De komende jaren worden in Amstelwijck 800 woningen gerealiseerd. De ontwikkelende partijen leggen binnen de uit te geven gronden het openbaar gebied aan. Het omliggende gebied rondom het Hans Petri Kunstwerk (incl. kunstwerk en fonteinen) moet ook heringericht worden en het kunstwerk hersteld. Slechts een deel van deze kosten kan uit de grondexploitatie worden gedekt. De reden hiervan is dat niet de gehele herinrichting direct is toe te schrijven aan de ontwikkeling van Amstelwijck, maar ook de bestaande stad en de omliggende buurten meeprofiteren van de verbetering. Het bedrag van € 300.000 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

6. Restauratiefonds
Subsidietoezeggingen uit het Gemeentelijk Restauratiefonds budget worden in principe gedaan tot het geld op is. Voor dit doel is jaarlijks in de exploitatie budget beschikbaar en is er daarnaast een kleine reserve beschikbaar. Met de toezeggingen aan twee kerken gaat het geld dat in 2021 en 2022 is gereserveerd volledig op. Daarbij is onbekend of en voor welk bedrag andere organisaties in 2021 en 2022 nog subsidie aanvragen. Om ruimte te houden voor overige aanvragen wordt het subsidiebudget in 2022 incidenteel met € 100.000 verhoogd. Het bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.

7. WK ijshockey
De gemeente Dordrecht heeft de ambitie om (in samenwerking met Optisport en bonden) topsportevenementen naar Dordrecht te blijven halen. Vanuit de jarenlange samenwerking met de gemeente Dordrecht op het gebied van talentontwikkeling heeft IJNL opnieuw haar oog laten vallen op Dordrecht voor het organiseren van een WK ijshockey in 2023. De voorkeur van IJNL gaat uit naar een WK IJshockey voor vrouwen in verband met niveau (één na hoogste van de wereld) en toenemende populariteit. IJNL vraagt naast een financiële bijdrage van € 70.000 ook een bijdrage van de gemeente in de communicatie en marketing voor dit event. De Sportboulevard is dé plek in Dordrecht waar dit topsportevenement kan plaatsvinden. Topsportevenementen zorgen voor inspiratie, reuring en dynamiek op locatie en in de stad, maar ook voor een economische impuls voor de stad. Naast succesvolle shorttrackedities, nu ook een mooie kans voor een ijshockeyevenement. Komend jaar werkt IJNL samen met gemeente aan een bid voor het daadwerkelijk binnen halen van dit WK. Het bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42