Mutaties

Dekkingsmaatregelen

Binnen de huidige begroting zijn de volgende dekkingsmaatregelen geïnventariseerd:

Dekkingsmaatregelen

2022

2023

2024

2025

1a

Meicirculaire 2021

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1b

Septembercirculaire 2021

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2a

Rijksbudget jeugd

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2b

Sociaal domein overig

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.

Budgetneutraal indexeren

528

373

373

373

4.

OZB-raming niet-woningen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5.

Groeiambitie

0

0

0

p.m.

6.

OZB-verhoging

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7.

Bezuinigingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal

528

373

373

373

1a. Meicirculaire 2021
De Meicirculaire 2021 verschijnt eind mei. Met een raadinformatiebrief wordt het effect op de Kadernota 2022 in beeld gebracht.

1b. Septembercirculaire 2021
In de Begroting 2022 verwerken wij, in lijn met voorgaande jaren, ook de Septembercirculaire 2021.

Hoewel het gemeentefondsaccres tot de vorming van een nieuw kabinet is bevroren, is op basis van de afgelopen jaren voor het begrotingsjaar (2022) een klein incidenteel voordeel te verwachten.

2a. Rijksbudget Jeugd
In april heeft het kabinet voor 2021 een aanvullend bedrag van € 613 miljoen toegezegd voor alle gemeenten samen (aandeel Dordt circa € 5 miljoen). Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen (Aandeel Dordt € 2,6 miljoen). Vanaf 2022 is nog geen overeenstemming over een oplossing voor de financiële knelpunten bij gemeenten. Hiervoor loopt momenteel een arbitrageprocedure die een semibindend karakter heeft. De arbitragecommissie heeft het standpunt ingenomen dat het budget voor jeugdhulp moet worden verhoogd met € 1,9 miljard vanaf 2022 aflopend tot € 0,8 miljard in 2028.

2b. Sociaal Domein overig
Ook op andere onderdelen binnen het sociaal domein (abonnementstarief WMO, Participatiewet) zijn bij gemeenten knelpunten ontstaan die vragen om inhoudelijke en/of financiële oplossingen vanuit het Rijk.

3. Budgetneutraal indexeren
Het indexeren van budgetten is nodig om de koopkracht op peil te houden. In het gemeentefonds is in principe ruimte aanwezig om indexatie toe te passen. Het streven is deze indexatie budgetneutraal uit te voeren. De budgettaire ruimte die vanuit het gemeentefonds beschikbaar is om te indexeren, is echter ontoereikend om de verwachte prijsstijging van budgetten te compenseren. In deze kadernota is daarom een nadeel opgenomen vanuit de indexatie van budgetten. Gezien het financieel perspectief kan er bij de Begroting 2022 voor worden gekozen ter hoogte van dit nadeel geen prijsindexatie op materiële budgetten toe te passen, met als resultaat budgetneutrale indexering. Het gevolg hiervan is dat de koopkracht daalt.

4. OZB-raming niet-woningen
De uitgifte en bebouwing van bedrijfsgronden op onder andere DKIV leidt tot een toename van het areaal waarop OZB wordt geheven. De WOZ-waarden bevatten steeds het bestaande areaal (inclusief gerealiseerde areaalmutaties) uit de CBS-beschikking. Daarnaast vinden nog aanvullende ramingen plaats vanwege het tijdsverschil tussen beschikking en begrotingsopstelling. De nog door te rekenen effecten worden verwerkt in de Begroting 2022.

5. Groeiambitie
De stijging van de algemene uitkering en de OZB-inkomsten woningen die horen bij de bouw van 4.000 woningen (tot en met 2024) zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Na 2024 wordt doorgebouwd. De inkomstenstijging die daarbij hoort heeft nog geen plaats gekregen in 2025.

6. OZB verhoging
Een duiding van de OZB inkomsten in Dordrecht is uitgewerkt in het volgende memo: OZB inkomsten belicht (geagendeerd in de commissie Bestuur en Middelen van 21 april 2020). In deze kadernota is geen aanvullende OZB verhoging verwerkt.

7. Bezuinigingen
Conform besluitvorming over de motie M10 Regie op bezuinigingen zijn in de Kadernota 2022 geen bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Wel is terughoudend omgegaan met beleidswensen door geen beleidswensen ten laste van de exploitatie te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 06/07/2021 13:20:36 met de export van 06/07/2021 13:09:42